Pengurusan: Definisi, Sejarah dan Konsep Siri 2

Oleh: Mohammad Fauzi

Tokoh-tokoh lain dan sumbangan mereka secara umum dapat dilihat dari ringkasan berikut :-

 1. Hugo Munsterberg (1912)Penggunaan aplikasi berdasarkan pendekatan psikologi dalam kajian terhadap pekerja yang terlibat dalam industri perkilangan dan pengurusan.

 1. Walter Dill Scott (1911) – Memperkembangkan aplikasi berdasarkan pendekatan psikologi yang digunakan ke atas pekerja yang terlibat dalam sektor pengiklanan, pemasaran dan personel.

 1. Max Weber (1946) – Memperkenalkan Teori Birokrasi

 1. Vilfredo Pareto (1917) – Digelar ‘Bapa Pendekatan Sistem Sosial’ kepada organisasi dan pengurusan.

 1. Elton Mayo & F.J Roethlisberger (1933) – Kajian yang terkenal di loji Howthorne milik Syarikat Western Electric. Kajian yang dibuat adalah berkenaan saling kaitan anatara pengaruh sikap dan hubungan sosial kumpulan kerja ke atas prestasi.

 1. Chester Barnard ( 1938 ) :

· Antara karya yang terkenal adalah The Functions of Executives.

· Menurut beliau tugas pengurus ialah untuk memelihara sistem usaha kerjasama dalam organisasi formal.

· Beliau menyarankan pendekatan sistem social yang komprehensif kepada pelanggan.

 1. Laurence Peter (1969) – Meneliti dan membuat rumuasan berdasarkan pemerhatiannnya yang mendapati bahawa kebanyakan orang dinaikkan pangkat akan diberikan tugas baru di tahap yang mereka tidak cekap.

 1. William Ouchi (1981) – Membincangkan amalan pengurusan Jepun yang terpilih dan disuai guna dalam persekitaran Amerika Syarikat.

 1. Thomas Peters & Robert Waterman (1982) – Mengenalpasti ciri-ciri syarikat yang mereka anggap unggul

Sumber : Pengurusan –

Harold Koontz & Heinz Weirich (Terjemahan DBP)

Pentadbiran

Definisi Dari Segi Takrifan

Menurut Haji Wan Azmi Ramli di dalam bukunya ‘Pengurusan Terkini’ – Pentadbiran adalah satu cara untuk menjayakan dasar-dasar kerajaan melalui penyelarasan serta penyeliaan segala pekerjaan yang dibuat disamping tindakan yang diambil.

Haji Wan Azmi Ramli turut menyatakan bahawa ‘pentadbiran ialah sesuatu yang ditadbirkan dan ini merangkumi bidang batasan yang amat luas seperti menelah (meramal), merancang, mengelola, mengawal, menasihat, menyelaras, menyelia, melatih dan kadangkala ,meniru dan menurut. Segala ini diuruskan, secara sedar atau tidak sedar mengikut dasar tertentu agar matlamatnya tercapai dan kerja berjalan lancar yang boleh dimanfaat oleh semua.’

Para sarjana Barat mempunyai takrifan yang tersendiri mengenai definisi pentadbiran dari sudut takrifan. Sebagai contohnya Mayo (1954) – mendefinisikan pentadbiran adalah satu fungsi untuk menetapkan, menentukan, dan memperjelaskan sesuatu, menggubal dasar dan peraturan serta memberikan kepercayaan kepada kakitangan untuk menyelesaikan penugasan terutama penugasan yang berprestij tinggi..Selain daripada penekanan turut diberikan agar pentadbir diberikan autonomi untuk membuat sebarang pilihan, penyediaan dan pengelolaan ke atas segala kemudahan yang bersesuaian.

Bagi Newman (1963) pula, beliau mentakrifkan pentadbiran sebagai satu garis panduan yang berpandukan gaya kepimpinan yang mampu menyelia dan mengawal segala usaha yang dijalankan bersama oleh individu di dalam sesebuah organisasi yang mempunyai matlamat yang sama. Menurut pendapatnya lagi kerja-kerja pentadbiran mempunyai perkara-perkara asas seperti perancangan, pengelolaan, mengatur, mengumpul, membuat penyeliaan dan membuat pengawalan.

Definisi Dari Segi Konsep

Woodrow Wilson melalui bukunya ‘ The Study Of Administration’ menyatakan konsep dan pemahaman tentang pentadbiran dapat dipelajari dengan lebih mudah sekiranya seseorang itu mempelajari dan memahami sepenuhnya konsep sains politik. Menurutnya terdapat dua persoalan yang utama apabila memperkatakan tentang konsep pentadbiran iaitu :-

 1. Siapakah yang paling sesuai menggubal undang-undang dan apakah rasional disebalik penggubalan undang-undang tersebut?

 1. Bagaimanakah kaedah yang terbaik untuk melaksanakan undang-undang yang digubal dengan jelas, nyata dan tanpa meninggalkan apa-apa fakta penting yang berkaitan?

Charles A. Beard berpandangan bahawa pentadbiran adalah satu dari cabang ilmu sains. Melalui kajian beliau yang dijalankan melalui ‘The Bureau Of Municipal Research’, beliau dikatakan dapat mengggariskan perbezaan yang nyata konsep pentadbiran dalam sektor kerajaan dan sektor swasta. Beliau juga berpendapat bahawa terdapat elemen hubungan manusia dalam pentadbiran.

Sumber : Konsep Asas Pentadbiran Awam

K. Ramanathan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s